• Kalendarz spotkań z rodzicami

    • Lp.

     Terminy

     Zebrania

      

     02.09.2020r.

     Zebranie z  Rodzicami uczniów 

      kl. I – III i kl. IV – VIII

      

      

     Poinformowanie Rodziców uczniów klas VIII
     o harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,  zapoznanie rodziców uczniów  z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

     1.  

     15.10.2020r.

     Zebranie z  Rodzicami uczniów

      kl. I – III i kl. IV – VIII

      

     1.  

     19.11.2020r.

     Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I - VIII

      

      

     07.01.2021r.

     Zebranie z  Rodzicami uczniów 

     kl. I – III i kl. IV – VIII  

     informacje o przewidywanych ocenach

     śródrocznych

      
      

     18.03.2021r.

     Zebranie z  Rodzicami uczniów 

     kl. I – III i kl. IV – VIII

      

     18.05.2021r.

     Zebranie z  Rodzicami uczniów

      kl. I – III i kl. IV – VIII

     informacje o przewidywanych ocenach rocznych