• Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

    „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

    Jan Paweł II 

    Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    I. Postanowienia ogólne

    1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
    2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
    3. Szkolne Koło Wolontariatu (zwane dalej SKW) ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
    4. Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo – wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe, jak również pozarządowe.
    5. Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrekcje Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność SKW była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzą pracę formacyjną członków Klubu. Opiekunowie SKW zajmują się sprawami organizacyjnymi, a także są łącznikami między uczniami, a Dyrekcją Szkoły.

    II. Cele i sposoby działania

    1. Celem Szkolne Koła Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu.
    2. Zadaniem SKW jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości oraz bezinteresowności.
    3. Zwiększanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, na cierpienie, na samotność, na choroby i niepełnosprawność.
    4. Tworzenie więzi miedzy uczniami /nauczycielami a środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.
    5. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.
    6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np: pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy szkolnej, współpraca z parafią św. Łukasza Ewangelisty – parafialny Caritas .
    7. Szkolne Koło Wolontariatu podejmuje działania na terenie szkoły (akcje wewnętrzne) oraz w środowisku lokalnym (akcje zewnętrzne).

    III. Wolontariusze

    1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
    2. Działalność SKW opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
    3. Wolontariusz swoją postawą ma dawać przykład innym; używanie wulgarnych słów wobec kolegów, agresywne zachowanie nie licuje z jego wizerunkiem i może skutkować wypisaniem z SKW.
    4. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu jest młodzież, respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu koordynatorom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką (załącznik pod w/w Regulaminem SKW). Do działań poza terenem szkoły uprawnieni są uczniowie klas 7 i 8 po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na działalność ucznia w szkolnym klubie wolontariusza.
    5. Zapisy do Szkolnego Koła Wolontariatu odbywają się tylko podczas comiesięcznych spotkań. Ich termin wyznaczany jest przez opiekunów i publikowany w dzienniku elektronicznym Librus.
    6. Wolontariusz uczestniczy systematycznie w pracach wolontariatu i spotkaniach w celu uzyskania informacji o planowanych działaniach.
    7. Członkowie SKW mogą podejmować działania w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.
    8. Każdy członek SKW stara się aktywnie włączyć w jego działalność, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
    9. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże zainteresowania pracą w Szkolnym Kole Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał zasad regulaminu, zostanie skreślony z listy wolontariuszy.

    IV. Rozliczanie wolontariuszy

    1. Wolontariusze mogą być rozliczani za udział w działaniach szkolnych i pozaszkolnych wpisem określającym ilość godzin. Proponowane działania to:
    • kiermasze szkolne, (udział, własna organizacja), zbiórki darów rzeczowych,  
    • pomoc na terenie szkoły (w świetlicy, w bibliotece, pełnienie dyżurów przy sklepiku, organizowanie młodszym kolegom zabaw na przerwach „Przerwa z Wolontariuszem”, wspieranie nauczycieli klas młodszych: „Czytanie Starsi – młodszym”, przygotowywanie prezentacji dot. np. bezpieczeństwa w szkole, gier,
    • pomoc w organizacji uroczystości szkolnych (Święto Szkoły, Piknik Integracyjny, Festiwal Patriotyczny, Koncerty charytatywne),
    • udział w akcjach charytatywnych,
    • dbanie o gazetkę ścienną SKW – aktualizacja, plakaty informacyjne,
    • organizacja wydarzeń sportowo – kulturalnych,
    • reprezentowanie Szkolnego Klubu Wolontariusza na zewnątrz.
    1. Wolontariusz, który podejmie się realizacji zdania poza szkołą jest zobowiązany przedstawić podpisane zaświadczenie z instytucji, której działanie wspierał.
    2. Wolontariusz, który nie wywiąże się z zaplanowanego działania, nie otrzyma wpisu.
    3. Wolontariusz ewidencjonuje swoje działania na Karcie Wolontariusza. Po wywiązaniu się z zadania zgłasza się do opiekuna wolontariatu w celu potwierdzenia. Jeśli działania koordynował inny nauczyciel, należy poprosić o pisemne potwierdzenie udziału w akcji.
    4. O wpisie ilości godzin decydują opiekunowie wolontariatu po zakończonej akcji. Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowego wpisu godzinowego wolontariuszom, którzy wyróżniają się wzorową postawą.
    5. Zaświadczenie o działalności w SKW otrzymają wolontariusze, którzy zdobędą co najmniej 30 godzin za aktywność społeczną wykonaną podczas nauki w SP w Zaborowie.
    6. Wystawione zaświadczenie uprawnia wychowawcę do wpisania Wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.
    7. W przypadku uczniów nie należących do SKW o wpisie na świadectwie decyduje wychowawca.

    V. Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu

    1. Na czele Szkolnego Koła Wolontariatu stoi trzech koordynatorów wyznaczonych przez Dyrekcję szkoły w danym szkolnym.
    2. Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik wybierani są na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.

    VI. Nagradzanie wolontariuszy

    1. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się na zakończenie roku szkolnego, podczas którego przedstawiane jest sprawozdanie podsumowujące działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza.
    2. Formy nagradzania.
    • Wręczanie dyplomów.
    • Pozytywne uwagi w dzienniku elektronicznym Librus.
    1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
    2. Po spełnieniu wymagań, wolontariusz otrzyma na koniec 8 klasy poświadczenie o stałym zaangażowaniu w pracę społeczną w formie wpisu na świadectwie szkolnym. Decyzję o wpisie podejmuje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, opiekunowie SKW i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów. 
    3. Wpis na świadectwie szkolnym dot. osiągnieć w zakresie aktywności społecznej, brany jest pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich.